REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO i POLITYKA PRYWATNOŚCI www.annapawlicka.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego www.annapawlicka.pl, w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne. 

2. Właścicielem serwisu internetowego www.annapawlicka.pl jest firma DIETETYKA I FITNESS ANNA PAWLICKA z siedzibą w Ostrorogu przy ul. Wierzbowej 7, 64-560 Ostroróg, posiadającą: NIP 7872114586, REGON 365440822, adres e- mail: fitdietetyk.aw@gmail.com – jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym. 

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego www.annapawlicka.pl, w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne. 

2. Właścicielem serwisu internetowego www.annapawlicka.pl jest firma DIETETYKA I FITNESS ANNA PAWLICKA z siedzibą w Ostrorogu przy ul. Wierzbowej 7, 64-560 Ostroróg, posiadającą: NIP 7872114586, REGON 365440822, adres e- mail: fitdietetyk.aw@gmail.com – jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym. 

§2 Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1. Cennik – informacje na temat oferty cenowej Usługi, dostępny na stronie www.annapawlicka.pl 

2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli. 

3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności. 

4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o Usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym. 

6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: www.annapawlicka.pl 

7. Serwis internetowy– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.annapawlicka.pl 

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem. 

10. Usługa – usługa, której przedmiotem będą produkty elektroniczne: plany żywieniowe i e -booki, wskazane na stronie Serwisu internetowego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej zawartej zgodnie z Regulaminem. 

11. Usługodawca – właścicielem serwisu www.annapawlicka.pl jest firma DIETETYKA I FITNESS ANNA PAWLICKA z siedzibą w Ostrorogu przy ul. Wierzbowej 764-560 Ostroróg, posiadającą: NIP 7872114586, REGON 365440822, adres e- mail: fitdietetyk.aw@gmail.com 

12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

13. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą. 

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.

§4 Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 3. Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fitdietetyk.aw@gmail.com lub pisemnie na adres: ul . Wierzbowa 7, 64-560 Ostroróg. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§5 Składanie Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Usługodawca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 2. Wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym w zakładce ZAMÓWIENIA poprzez wybór wybranej diety lub e-booka, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać metodę płatności za Zamówienie,
 3. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 4. kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 5. Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „ZAPŁAĆ” Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 6. Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 7. W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.
 8. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 3. Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje od dnia zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
 8. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego
 9. Przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.

§7 Sposoby i terminy płatności za Usługę

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.tpay.com/.
 4. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań, tel. +48 (61) 66 82 778, www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com.
 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę niezwłocznie.

§8 Sposoby i terminy dostawy Usługi

 1. Dostawa w ramach realizacji Usługi realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 2. Dostawa realizowana jest przez Usługodawcę.
 3. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi.
 4. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze oraz w niedzielę.

§9 Promocje i kody rabatowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 3. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
 4. Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Kod rabatowy nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako testowa (Zestaw testowy).
 5. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.
 6. Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu rabatowego.

§10 Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: DIETETYKA I FITNESS ANNA PAWLICKA ul.Wierzbowa 7, 64-560 Ostroróg
 2. Adres e-mail Usługodawcy: fitdietetyk.aw@gmail.com.
 3. Numer telefonu: +48 797382829.
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 31 9072 0002 2003 0301 7636 0001.
 5. Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 8:00 do 17:00.

§11 Reklamacje

 1. Reklamacji może podlegać proces składania zamówienia, płatności czy też zawartość ebooków. 
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną (mailowo) na adres: fitdietetyk.aw@gmail.com, pisemnie na adres: ul.Wierzbowa 7, 64-560 Ostroróg lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce KONTAKT. 
 3. Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł: 
  1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; 
  2. roszczenia Usługobiorcy; 
  3. dane kontaktowe składającego reklamację. 
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§12 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie Pobrania Usług elektronicznych.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
  świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

§13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Serwisie informatycznym.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2021r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.